G-ZQCN3WK2XZ G-ZQCN3WK2XZ

KlimaatGesprekken

English Below

Op donderdag 27 februari vond de workshop KlimaatGesprekken plaats. KlimaatGesprekken is een organisatie die gebaseerd is op het Engelse Carbon Conversations International en leert mensen in een workshopreeks van 6 keer op een positieve manier te kijken naar hun eigen voetafdruk. Daarnaast gaat de workshop in op klimaatpsychologie en het voeren van klimaatgesprekken met anderen. Hier komen vragen aan bod zoals: Hoe zorg je ervoor dat het gesprek positief verloopt, ook met iemand wiens mening haaks op de jouwe staat? Hoe kun je iemand laten nadenken over zijn of haar keuzes zonder dat diegene zich aangevallen voelt? 

Op de avond van 27 februari gaven twee coaches van KlimaatGesprekken, Leanne en Masha, in een kleine anderhalf uur een voorproefje van de totale workshopreeks. We begonnen met een aantal algemene tips voor het voeren van klimaatgesprekken en gingen dit daarna toepassen door te oefenen in groepjes van drie. Om beurten waren we degene die een positief klimaatgesprek wilde voeren, degene die een heel erge anti-mening had en de observator. Na iedere oefenronde was er ruimte voor discussie, zodat we allemaal van elkaars gesprekken konden leren. Het was een erg leerzame avond en we willen de coaches hartelijk bedanken voor het geven van de workshop! 

Meer lezen over KlimaatGesprekken of zelf de zes workshops volgen? Kijk dan op hun website

Omdat de avond zo’n succes was, gaan we proberen het evenement binnenkort te organiseren met Engelse coaches, zodat internationale studenten ook kunnen komen. 

English

On Thursday the 27th of February the workshop Klimaatgesprekken took place. KlimaatGesprekken is an organization based on the English Carbon Conversations International and teaches people in 6 workshops to look at their own footprint in a positive way. In addition, the workshop deals with climate psychology and conducting climate conversations with others. Questions to be discussed are for example: How do you make sure that the conversation is positive, even with someone whose opinion is completely opposite of yours? How can you make someone think about his or her choices without feeling offended? 

On the evening of February 27th, two coaches of KlimaatGesprekken, Leanne and Masha, gave a short introduction to the workshop series in about an hour and a half. We started with some general tips for conducting climate talks and then applied this by practicing in groups of three. In turns, we were the one who wanted to have a positive climate conversation, the one who had an opposite opinion and the observer. After each practice round there was room for discussion, so we could all learn from each other’s conversations. It was a very informative and interesting evening and we would like to thank the coaches very much for giving the workshop! 

Would you like to read more about KlimaatGesprekken or follow the six workshops yourself? Then take a look at their website. (While our event was in Dutch, it’s also possible to follow the workshops in English. You can then send them an email here). 

Because the evening was such a success, we will try to organize the event soon with English coaches, so that international students can join too. 

G-ZQCN3WK2XZ